Terms of Use

Home / Terms of Use

LET OP: LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE BETEKENT DAT U DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN (“VOORWAARDEN”), MOET U DEZE WEBSITE NIET GEBRUIKEN.

Gebruik van de website

Tenzij anders vermeld zijn de websites van ARIIX en haar gelieerde en dochterondernemingen (“ARIIX”) voor uw persoonlijk gebruik en uitsluitend voor informatieve doeleinden. U mag informatie verkregen van de websites van ARIIX niet wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, reproduceren, publiceren, in licentie geven, afgeleide werken creëren, overdragen of verkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van ARIIX. ARIIX geeft u toestemming de inhoud van deze website te bekijken en te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere eigendomsrechten in de originele inhoud opneemt in eventuele kopieën van de materialen. U mag de inhoud op deze pagina zonder toestemming niet reproduceren, openbaar maken,  distribueren of anderszins gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden. Onder deze voorwaarden is elk gebruik van deze inhoud op een andere website of computernetwerk voor welk doel dan ook verboden. De inhoud op deze website is auteursrechtelijk beschermd en ongeautoriseerd gebruik van enige inhoud op deze website kan auteursrecht, merkenrecht en andere wetten schenden. Als u een van deze voorwaarden schendt, wordt uw recht om deze website te gebruiken automatisch beëindigd en moet u onmiddellijk alle gedownloade of afgedrukte inhoud vernietigen.

Door gebruiker geplaatste inhoud

Met uitzondering van persoonlijk identificerende gegevens, die worden gedekt door het ARIIX Online Privacybeleid, wordt alle inhoud, informatie of andere communicatie die u verzendt aan of plaatst op deze website beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-gepatenteerd (“Communicatie”). ARIIX heeft geen verplichtingen met betrekking tot deze Communicatie. ARIIX en haar panelleden kunnen de Communicatie en alle gegevens, beelden, geluiden, tekst en andere gerelateerde zaken vrij kopiëren, openbaar maken, verspreiden, opnemen en anderzins gebruiken voor alle commerciële en niet-commerciële doeleinden. Het is verboden om onwettig, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch of ander materiaal dat de wet zou overtreden naar of van deze website te versturen of daar te plaatsen.

De testimonials (getuigenissen) vertegenwoordigen de mening van de auteur van de testimonial, en niet noodzakelijkerwijs de opinies van ARIIX. De inhoud van berichten kunnen al dan niet zijn gemaakt, geverifieerd, of overgenomen door ARIIX.

Geen onwettig of verboden gebruik.

Als voorwaarde voor het gebruik van deze website, garandeert u ARIIX dat u de website niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is volgens deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen. U mag de website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting van de website of het gebruik en plezier van de website van een andere partij wordt aangetast. U mag op geen enkele wijze proberen om inhoud of informatie te verkrijgen die niet uitdrukkelijk beschikbaar wordt gemaakt of voorzien via de website.

Disclaimer.

De inhoud beschikbaar gesteld op deze webste wordt verstrekt zonder enige garantie van welke aard dan ook, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het niet schenden van intellectueel eigendom. ARIIX geeft tevens geen garantie voor de juistheid en volledigheid van de inhoud op deze website. ARIIX kan de inhoud van deze website of de daarop beschreven producten en prijzen te allen tijde veranderen zonder kennisgeving. Gepubliceerde inhoud op deze website kan verwijzen naar producten, programma’s of diensten die bestemd zijn voor gebruik in een bepaald land en mag niet worden gebruikt of rechten aan ontleend in een ander land. Het is mogelijk dat toepasselijke wetgeving uitsluiting van impliciete garanties niet toestaat, dus de bovenstaande uitsluitingen kunnen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Aansprakelijkheidsbeperking.

In geen geval zal ARIIX, haar toeleveranciers of andere derden partijen vermeld op deze website aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade als gevolg van winstderving, verloren gegevens of onderbreking van de bedrijfsvoering) die voortvloeit uit het gebruik, onvermogen tot gebruik , of de resultaten van het gebruik van deze website of enige gekoppelde website, of de inhoud of informatie op een of alle sites, of nu gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere wettelijke theorie, al dan niet te met waarschuwing over de mogelijkheid van dergelijke schade. Als uw gebruik van de inhoud of informatie van deze site resulteert in de noodzaak voor onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur of gegevens, zijn alle kosten daarvan voor uw rekening. Het is mogeljk dat  toepasselijke wetgeving uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toestaat, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

Beëindiging/Toegangsbeperking.

ARIIX behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, uw toegang tot enige of alle ARIIX websites en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan op elk moment op te zeggen zonder kennisgeving.

Wijziging van deze ONLINE Gebruiksvoorwaarden.

ARIIX kan de ONLINE Voorwaarden te allen tijde herzien door deze voorwaarden te wijzigen. U dient deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om bekend te blijven met de huidige geldende online voorwaarden, omdat zij bindend voor u zijn. Sommige bepalingen van deze online voorwaarden kunnen worden vervangen door expliciet aangegeven wettelijke kennisgevingen of voorwaarden geplaatst op bepaalde pagina’s op deze website.

Algemeen.

Deze overeenkomst valt onder de wetten van de staat Utah, in de VS en Europa. U stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie en locatie van de rechtbanken in Davis County, Utah, Verenigde Staten of het US District Court voor het District of Utah, bij alle geschillen die voortkomen uit of betrekking hebben op het gebruik van de ARIIX websites. Gebruik van de ARIIX website is ongeautoriseerd binnen alle jurisdicties die de regels van deze voorwaarden en condities niet erkennen, met inbegrip van en zonder beperking van deze paragraaf. U gaat ermee akkoord dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en ARIIX als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de ARIIX website. Nakoming van deze overeenkomst door ARIIX is onderworpen aan de bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan het recht van ARIIX om te voldoen aan verzoeken of eisen van overheid, rechtbanken en justitie die verband houden met uw gebruik van de website of betrekking hebben op uw gebruik van de website of inhoud verstrekt of verzameld door ARIIX met betrekking tot dat gebruik. Als enig onderdeel van deze overeenkomst als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bepaald door toepasselijk recht, waaronder, maar niet beperkt tot, de afwijzing van garantie en aansprakelijkheidsbeperking hierboven uiteengezet, dan worden die ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomen met de intentie van de oorspronkelijke bepaling en blijft de rest van de overeenkomst van kracht. Tenzij hierin anders aangegeven, vormt deze overeenkomst de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en ARIIX, met betrekking tot de ARIIX website en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling dan wel schriftelijk, tussen de gebruiker en ARIIX met betrekking tot de website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en iedere mededeling in elektronische vorm is ontvankelijk in gerechtelijke of administratieve procedures gebaseerd op of in verband met deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarde als andere zakelijke documenten en gegevens die oorspronkelijk zijn gegenereerd en aangehouden in gedrukte vorm.

Copyright and Trademark informatie:

De inhoud van de ARIIX websites zijn: Copyright © 2011-2012 ARIIX. 563 West 500 South, Suite 340, Bountiful, UT, 84010. Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKEN.

ARIIX, Restoriix, Rejuveniix, Vinali, BioproQ, Activ8, en andere woorden en productnamen waarnaar hierin wordt verwezen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van ARIIX. De namen van bestaande bedrijven en producten die hierin worden vermeld, kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Start typing and press Enter to search